Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
august,16 2017 wednesday
Главная - Методические журналы - "ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА"

"ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА" № 8'17

№8
Змест
Змест  

  З пры­ві­тал­ьным сло­вам на­пя­рэ­дад­ні но­вага наву­чаль­нага го­да да чы­тачоў ча­сопіса “Па­чат­ковая школа” звяр­таецца Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь І. В. Карпенка.

  Да 2017/2018 навучальнага года абноўлены праграмы для па­чат­ковай школы па ўсіх прад­метах. Аб да­пра­цоўцы пра­грам на ста­рон­ках ча­со­пі­са рас­каз­вае за­гад­чык ла­ба­раторыі па­чат­ковай аду­кацыі НІА А. А. Гулецкая.

  Працягваем дру­каваць ды­дак­тыч­ныя і дыягнастычныя матэ­рыя­лы для 4 класа – у гэтым ну­ма­ры па бе­ларускай мове, літа­ра­турным чы­танні і ма­тэ­ма­тыцы, а так­са­ма ме­та­дычныя рас­пра­цоў­кі ад аў­та­раў но­вых пад­руч­нікаў па прад­ме­тах “Ча­ла­век і свет. 1 клас” і “Лі­та­ра­турнае чытанне” для 2 і 3 класаў.

  Праграма факультатыўных заняткаў “Вытокі роднай мовы” (для 1 –4 класаў) зацверджана прэзідыумам навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь. У выдавецтве “Пачатковая школа” выйшлі метадычныя дапаможнікі і рабочыя сшыткі для 1 і 2 класаў. Узор правядзення факультатыўных заняткаў для 2 класа (“Вакол мяне дзівосны свет”!), прапануе адзін з аўтараў метадычнага дапаможніка. Лепшаму засваенню ведаў малодшых школьнікаў паспрыяюць вершы і загадкі беларускіх пісьменнікаў, прыгожыя малюнкі, змешчаныя на каляровай укладцы і ў мультымедыйным дадатку да часопіса.

  Эфектыўнасць кампетэнтнаснага падыходу да правядзення ўрокаў выяўленчага мастацтва і працоўнага навучання ў спалучэнні з праектнай дзейнасцю, прафесійныя сакрэты знаёмства малодшых школьнікаў з лепшымі творамі мастацтва адлюстроўваюцца на старонках часопіса № 8.

  Злабадзённай і актуальнай з’яўляецца праблема ўзаемадзеяння школы і сям’і вучняў. У рубрыцы “Нататкі псіхолага” разглядаюцца прычыны непаразуменняў, якія ўзнікаюць часам паміж значнымі для школьнікаў дарослымі, і прапануюцца шляхі наладжвання плённага супрацоўніцтва.

  У якасці падарунка разам з часопісам № 8/2017 чытачы атрымаюць каталог прадукцыі выдавецтва “Пачатковая школа”, прайс і часопіс-трэнажор “Отличник”.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА