Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
october,17 2017 tuesday
Главная - Методические журналы - "ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА"

"ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА" № 10'17

№10
Змест
Змест  

  У № 10 працягваем друкаваць дыдактычныя матэрыялы для IV класа. Гэтым разам прад­стаў­ле­ны руская мова (раздзел “Дзе­яс­лоў”), выяўленчае мастацтва і му­зы­ка. На старонках часопіса — ме­та­дыч­ныя матэрыялы, а самі ды­дак­тыч­ныя за­данні змешча­ны ў муль­ты­ме­дыйным дадатку.

  Аўтары новых падручнікаў пра­па­нуюць рас­працоўкі ўрокаў: “Ча­ла­век і свет. 1 клас”, “Лі­та­ра­турнае чытанне. 2 і 3 класы” (для школ і з беларускай, і з рускай мо­ва­мі навучання).

  У рубрыцы “Метадычная майс­тэр­ня” — каштоўныя ма­тэ­рыя­лы па ўжыванні фальк­лор­ных тво­раў малых жанраў, ву­чэб­ныя заданні па літаратурным чы­тан­ні, а таксама блок пазакласных заняткаў у сістэме гендэрнага выхавання ма­лод­шых школьнікаў, накіраваных на фарміраванне паважлівых і сяброўскіх адносін па­між хлоп­чыкамі і дзяўчынкамі.

  Сёлета ў кастрычніку факультэт пачатковай адукацыі БДПУ імя М. Танка адзначае сваё 60-годдзе. З гэтай нагоды дэкан факультэта на старонках нашага часопіса акрэслівае найбольш значныя накірункі дзейнасці педагагічнага калектыву. Вучоныя факультэта пачатковай адукацыі прапануюць шэраг артыкулаў: рэтраспектыўны аналіз метадычнай спадчыны Я. Коласа, метадычныя матэрыялы па літаратурным чытанні, а ў рамках акцыі “Чытаем разам” — сустрэчу з пісьменніцай Н. Галіноўскай. Аспекты гуманнай педагогікі, адлюстраваныя ў артыкуле, дапоўнены сцэнарыем класнай гадзіны на тэму “Адказнасць”, змешчаным на дыску. На с. 2 каляровай вокладкі — фотападборка, прысвечаная юбілею факультэта пачатковай адукацыі, а на с. 3 — песня “Першая настаўніца”, да якой на дыску змешчаны фанаграмы “-1”.

  Дадатковая ўкладка “У дапамогу намесніку дырэктара” прапануе даведку па выніках праверкі работы настаўнікаў па фарміраванні чытацкіх уменняў вучняў у працэсе навучання. З 20 кастрычніка 2017 г. пачынаецца прыём матэрыялаў да ўдзелу ў III конкурсе “Творчасць маладых педагогаў”. Палажэнне аб гэтым конкурсе — на с. 64.

  На каляровай укладцы — сюжэтныя і прадметныя малюнкі да факультатыўнага курса “Вытокі роднай мовы” (ІІ клас) па тэмах “У лузе”, “У полі”.

  Багатае напаўненне мае рубрыка “Педагагічная скарбонка” мультымедыйнага дадатку. Тут урокі матэматыкі, рускай мовы і прыродазнаўчая гульня-падарожжа.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА