Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
june,22 2018 friday

"ПAЧАТКОВАЯ ШКОЛА" № 2'17

№2
Змест
Змест

    «Вый­шаў з дру­ку ча­со­піс “Па­чат­ко­вая шко­ла” № 2. На яго ста­рон­ках вы зной­дзе­це ме­та­дыч­ны ка­мен­та­рый да но­ва­га ву­чэб­на­га да­па­мож­ніка “Лі­та­ра­тур­нае чы­тан­не” для II кла­са ўста­ноў агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі з бе­ла­рус­кай мо­вай на­ву­чан­ня. Ар­ты­кул пад­рых­та­ва­ны аў­та­рам да­па­мож­ні­ка М. В. Жу­ко­вічам.

   «У ад­па­вед­нас­ці з но­вай праг­ра­май па рус­кай мо­ве, да­пра­ца­ва­най з пунк­ту глед­жан­ня кам­пе­тэнт­нас­на­га па­ды­хо­ду, а так­са­ма ў су­вя­зі з па­ве­лі­чэн­нем коль­кас­ці га­дзін у ты­дзень, пра­дуг­ле­джа­ных на вы­ву­чэн­не рус­кай мо­вы, аў­тар ву­чэб­на­га да­па­мож­ні­ка М. Б. Ан­ці­па­ва пра­па­нуе да­дат­ко­выя моў­ны і ды­дак­тыч­ныя ма­тэ­рыя­лы. Прак­тыч­ныя за­дан­ні фар­мі­руюць ве­ды дру­гак­лас­ні­каў па тэ­мах “Сло­во”, “Пред­лог”, “Ко­рень сло­ва”.

   «Аб метапрадметных кампетэнцыях на ўроках рускай мовы расказвае загадчык лабараторыі пачатковай адукацыі НІА А. А. Гулецкая. Прапанаваныя ёю прыклады вучаць малодшых школьнікаў класіфікаваць матэрыял па адным ці некалькіх прыметах, устанаўліваць ўзаемасувязі і заканамернасці, аргументаваць, прыводзіць доказы.

   «Аўтары вучэбных і метадычных дапаможнікаў па прадмеце “Чалавек і свет” для II класа Г. У. Трафімава і С. А. Трафімаў падрыхтавалі метадычныя рэкамендацыі да ўрокаў па тэмах, якія раней не вывучаліся: “Меры предосторожности при обращении с животными” і “Экономика семьи”.

   «У рыбрыцы “Метадычная майстэрня” – індывідуальныя лісты навучання па ўсіх тэмах прадмета “Мая Радзіма – Беларусь”, кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні на ўроках па прадметах “Чалавек і свет” і “Матэматыка”, а таксама канспект урока выяўленчага мастацтва. На дыску – трэнажор па рускай мове “Написание большой буквы в словах”.

   Індывідуальныя лісты навучання па прадмеце “Мая Радзіма — Беларусь”. Караткевіч З. У., Палтарак А. В. 

   Компетентностно-ориентированные задания на уроках в начальной школе. Кононович Е. О.

   Современное научно-методическое и информационное обеспечение  начального образования. Гулецкая Е. А., Антонова Н. В.,  Еленский Н. Г.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА