Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
may,27 2018 sunday

Анонс

Змест (№ 5' 18)

  У майскім ну­ма­ры чы­та­чы ча­со­піса «Па­чатковая шко­ла» знаёмяцца з аўта­рамі ВМК «Чалавек і свет» для I – III класаў – Сяргеем Анатольевічам і Галінай Уладзі­міраўнай Трафімавымі.

  Дыягнастычныя матэрыялы да ўрокаў літаратурнага чытання ў IV класе падзелены на дзве катэгорыі – работа з мастацкімі і навукова-пазнавальнымі тэкстамі. Як і раней, на старонках часопіса змешчаны метадычныя рэкамендацыі, а тэксты і заданні да іх прапануюцца ў выглядзе картак на дыску.

  Педагагічным вопытам дзеліцца калектыў пачатковай школы г. Бяроза. У рубрыцы “Адрасы перадавога вопыту” прапануюцца: урокі матэматыкі (II клас, тэма “Параўнанне двухзначных лікаў”), літаратурнага чытання (IV клас, “перакулены ўрок” – знаёмства з казкай “Ад крадзенага не пасыцееш”), прадмета “Чалавек і свет” (III клас, тэма “Значэнне лесу”); артыкул пра выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій пры засваенні слоўнікавых слоў; прыклад работы трэнінгавай групы, накіраванай на карэкцыю дзіцяча-бацькоўскіх адносін.

  У рубрыцы “Конкурс” змешчаны матэрыялы, адзначаныя дыпломамі II ступені: урок матэматыкі ў II класе, урок літаратурнага чытання ў IV класе, выхаваўчае мерапрыемства па тэме здаровага ладу жыцця. На каляровай укладцы пачынаем друкаваць серыю постараў па прадмеце “Мая Радзіма – Беларусь” — у гэтым нумары наглядныя дапаможнікі для першага ўрока (тэма “Беларусь – мая Радзіма”) і трэцяга ўрока (тэма “Нашы продкі”).

  На дыску, акрамя дадатковых матэрыялаў да артыкулаў часопіса, прапануюцца план і мерапрыемствы для работы летняга лагера. Рубрыка дыска “Педагагічная скарбонка” знаёміць з распрацоўкамі ўрокаў

  для школ з беларускай мовай навучання:

  •   Гукі [ц], [ц’]. Навучанне грамаце;
  •   Квадрат. Матэматыка. II клас;
  •   Рашэнне простых і састаўных задач. Матэматыка. II клас;
  •   Водныя багацці Рэспублікі Беларусь. Чалавек і свет. III клас;
  •   Правописание безударных гласных в корне слова. Русский язык. III класс;

  і для школ з рускай мовай навучання:

  •   Однокоренные слова. Корень. Русский язык. II класс.

  У нашай каштоўнай скарбонцы – рубрыцы “Сустрэча з пісьменнікам”, якая ў відэафармаце ўжо пазнаёміла з шэрагам беларускіх дзіцячых пісьменнікаў ( У. Ліпскім, М. Чарняўскім, І. Муравейкам, М. Маляўкам, В. Жуковічам і інш.), гэтым разам сустракаемся з Наталляй Бучынскай.

Змест (№ 4' 18)

  Адкрывае красавіцкі нумар інтэрв’ю з ды­рэк­тарам СШ № 1 г. Бярозы, аўтарам ву­чэб­ных да­па­мож­нікаў па лі­та­ра­турным чы­танні для II—IV кла­саў Мікалаем Васільевічам Жу­ко­вічам, і яго фота змешчана на воклад­ку часопіса.

  Працягваем друкаваць дыяг­нас­тычныя матэрыялы для 4 кла­са — гэтым разам па ма­тэ­матыцы і змястоўным блоку “Мая Радзі­ма — Беларусь”, яны ж у вы­глядзе картак для работы на ўроку прапануюцца на дыску.

  Разважаннямі аб стане выкладання ўрокаў літаратурнага чытання і сакрэтамі фарміравання чытацкай граматнасці на прыкладзе ўрока пазакласнага чытання дзеліцца кандыдат педагагічных навук С. І. Гін.

  Аб кампетэнтнасным падыходзе і арганізацыі групавога ўзаемадзеяння на ўроках матэматыкі, рускай мовы, прадмета “Мая Радзіма — Беларусь”, музыкі ідзе размова ў артыкуле М. Б. Гарбуновай.

  У пачатку сакавіка, у час работы XXV Міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу былі ўзнагароджаны пераможцы III Рэспубліканскага конкурсу “Творчасць маладых педагогаў”. У гэтым нумары знаёмім з пераможцамі конкурсу і прапануем матэрыялы, адзначаныя дыпломам III ступені.

  Заканчэнне метадычных матэрыялаў, распрацаваных аўтарамі новых падручнікаў беларускага і рускага літаратурнага чытання, а таксама прадмета “Чалавек і свет” чытачы знойдуць на старонках красавіцкага нумара часопіса.

  На каляровай укладцы два постары — “Дзень Перамогі” і “2018 — год малой радзімы”. У мультымедыйным дадатку — інтэрактыўны трэнажор “Птушкі Беларусі”, урокі літаратурнага і пазакласнага чытання, АБЖ.

Змест (№ 3' 18)

  З гэ­та­га ну­ма­ра пач­нём знаё­міць чы­та­чоў на­ву­кова-ме­та­дыч­на­га ча­со­піса з Асо­ба­мі, імё­ны якіх доб­ра знаё­мыя прад­стаў­ні­кам пе­да­га­гіч­най гра­мадскас­ці. Адкры­ваец­ца ну­мар ак­туаль­ным ін­тэрв’ю з кан­ды­да­там пе­да­га­гіч­ных на­вук Свят­ла­най Іва­наў­най Гін, чыё фо­та змеш­ча­на на вок­лад­ку. Пы­тан­ні за­гад­чы­ка ла­ба­ра­то­рыі па­чат­ковай аду­кацыі НІА А. А. Гу­лецкай ты­чацца ўмен­ня са­ма­арга­ні­зоўвацца, бе­задзна­ка­вага на­ву­чан­ня, вы­ка­нання школь­ні­ка­мі да­маш­ніх за­дан­няў і ін­шых актуаль­ных для пе­да­го­гаў праб­лем.

  Штогод у сакавіцкім нумары часопіса “Пачатковая школа” змяшчаюцца матэрыялы для правядзення выніковых кан­троль­ных работ па ўсіх прадметах. На старонках часопіса — матэрыялы для настаўніка, а ў мультымедыйным дадатку кантрольныя работы прадстаўлены ў выглядзе картак для вучняў з улікам патрабаванняў СанПіН. На дадатковай укладцы “У дапамогу намесніку дырэктара”, а таксама ў мультымедыйным дадатку прапанавана прыкладная даведка па правядзенні аналіза кантрольных работ.

  Друкуюцца новыя падыходы да распрацоўкі дыягнастычных матэрыялаў па раздзелах рускай мовы “Имя прилагательное”, “Местоимение”, “Глагол”, “Наречие”, а дыягнастычныя матэрыялы да гэтых раздзелаў змешчаны ў мультымедыйным дадатку.

  У №3 чытачы знойдуць працяг метадычных матэрыялаў ад аўтараў новых падручнікаў: па беларускім і рускім літаратурным чытанні ў 2 і 3 класах, а таксама па прадмеце “Чалавек і свет” у 1 класе.

  Акрамя пашырэння змешчаных у часопісе артыкулаў, мультымедыйны дадатак прапануе ўрокі матэматыкі, рускай і нямецкай моў, дыдактычныя гульні да прадмета “Чалавек і свет”, літаратурны матэрыял да факультатыўных заняткаў “Вытокі роднай мовы”, а таксама карціны па тэме “Вясна” і інтэрактыўныя заданні па тэме “Пералётныя птушкі”.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА