Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
november,25 2017 saturday

Анонс

Змест (№ 11' 17)
 

  У № 11 змяшчаем дыягнастычныя ма­тэ­рыя­лы па беларускай мове – выніко­выя кантроль­ныя работы і ды­дак­тыч­ныя матэрыялы па прад­ме­це “Фізічная культура і зда­роўе” для IV класа.

  Аўтары новых пад­руч­нікаў прапануюць распрацоўкі ўрокаў: “Ча­ла­век і свет. 1 клас”, Лі­та­ратурнае чытанне. 2 і 3 класы (для школ і з бе­ларускай, і з рускай мо­вамі навучання).

  У рубрыцы “Метадычная майс­тэр­ня” прапануюцца: ме­та­дыч­ны матэрыял па вы­ка­рыс­тан­ні актыўнай ацэнкі і майс­тар-клас па гэтай праблеме; сты­му­люючыя заняткі па рускай мо­ве ў II класе з утрыманнем разнастайных метадаў і прыёмаў, што павышаюць ма­ты­вацыю вучняў на ўроку і спрыяюць эфектыўнаму засваенню тэмы; артыкул па ві­дах, спосабах і нетрадыцыйных тэхніках лепкі.

  Дадатковая ўкладка “У дапамогу намесніку дырэктара” прысвечана ўкараненню дынамічных перапынкаў у адукацыйны працэс. На дыску змяшчаецца каляндар дынамічных перапынкаў на навучальны год, а таксама падрабязныя ўзоры некаторых тэм.

  На каляровай укладцы – сюжэтныя і прадметныя малюнкі да факультатыўнага курса “Вытокі роднай мовы” па тэмах “У лузе”, “У полі”.

  Багатае напаўненне мае рубрыка “Педагагічная скарбонка” мультымедыйнага дадатку. Тут урокі матэматыкі, навучання грамаце, прадмета “Чалавек і свет”, пазакласнае мерапрыемства “Адкуль прыйшла кніга”, а таксама арыгінальная казка-быль “Асцярожна – дамавік”.

Змест (№ 10' 17)
 

  У № 10 працягваем друкаваць дыдактычныя матэрыялы для IV класа. Гэтым разам прад­стаў­ле­ны руская мова (раздзел “Дзе­яс­лоў”), выяўленчае мастацтва і му­зы­ка. На старонках часопіса — ме­та­дыч­ныя матэрыялы, а самі ды­дак­тыч­ныя за­данні змешча­ны ў муль­ты­ме­дыйным дадатку.

  Аўтары новых падручнікаў пра­па­нуюць рас­працоўкі ўрокаў: “Ча­ла­век і свет. 1 клас”, “Лі­та­ра­турнае чытанне. 2 і 3 класы” (для школ і з беларускай, і з рускай мо­ва­мі навучання).

  У рубрыцы “Метадычная майс­тэр­ня” — каштоўныя ма­тэ­рыя­лы па ўжыванні фальк­лор­ных тво­раў малых жанраў, ву­чэб­ныя заданні па літаратурным чы­тан­ні, а таксама блок пазакласных заняткаў у сістэме гендэрнага выхавання ма­лод­шых школьнікаў, накіраваных на фарміраванне паважлівых і сяброўскіх адносін па­між хлоп­чыкамі і дзяўчынкамі.

  Сёлета ў кастрычніку факультэт пачатковай адукацыі БДПУ імя М. Танка адзначае сваё 60-годдзе. З гэтай нагоды дэкан факультэта на старонках нашага часопіса акрэслівае найбольш значныя накірункі дзейнасці педагагічнага калектыву. Вучоныя факультэта пачатковай адукацыі прапануюць шэраг артыкулаў: рэтраспектыўны аналіз метадычнай спадчыны Я. Коласа, метадычныя матэрыялы па літаратурным чытанні, а ў рамках акцыі “Чытаем разам” — сустрэчу з пісьменніцай Н. Галіноўскай. Аспекты гуманнай педагогікі, адлюстраваныя ў артыкуле, дапоўнены сцэнарыем класнай гадзіны на тэму “Адказнасць”, змешчаным на дыску. На с. 2 каляровай вокладкі — фотападборка, прысвечаная юбілею факультэта пачатковай адукацыі, а на с. 3 — песня “Першая настаўніца”, да якой на дыску змешчаны фанаграмы “-1”.

  Дадатковая ўкладка “У дапамогу намесніку дырэктара” прапануе даведку па выніках праверкі работы настаўнікаў па фарміраванні чытацкіх уменняў вучняў у працэсе навучання. З 20 кастрычніка 2017 г. пачынаецца прыём матэрыялаў да ўдзелу ў III конкурсе “Творчасць маладых педагогаў”. Палажэнне аб гэтым конкурсе — на с. 64.

  На каляровай укладцы — сюжэтныя і прадметныя малюнкі да факультатыўнага курса “Вытокі роднай мовы” (ІІ клас) па тэмах “У лузе”, “У полі”.

  Багатае напаўненне мае рубрыка “Педагагічная скарбонка” мультымедыйнага дадатку. Тут урокі матэматыкі, рускай мовы і прыродазнаўчая гульня-падарожжа.

Змест (№ 9' 17)
 

  Працягваем друкаваць дыдактычныя матэрыялы для 4 класа – у гэтым нумары па беларускай мове, рускім літаратурным чытанні і змястоўным блоку “Мая Радзіма – Беларусь”, а таксама метадычныя распрацоўкі ад аўтараў новых падручнікаў па “Літаратурным чытанні” для 2 (з рускай і беларускай мовамі навучання) і 3 класаў.

  Працягваем Блок матэрыялаў у рубрыцы “Адрасы перадавога вопыту” падрыхтаваны калектывам СШ № 1 г. Лепеля. У сцэнарыях майстар-класа, урокаў, пазакласных мерапрыемстваў і бацькоўскага сходу адлюстроўваецца ўжыванне сродкаў шматмернай дыдактычнай тэхналогіі, іх уплыў на развіццё сістэмнага мыслення малодшых школьнікаў. Патрыятычнае мерапрыемства “Урок Мужнасці” мае вялікае выхаваўчае значэнне, бо пабудавана на аповедах вучняў пачатковых класаў пра сваіх прадзедаў-ветэранаў.

  Працягваем Драматычныя кароткаметражкі павучальнага характару “Гісторыі пра Зайца Даўгавушыка” напісаны лёгкай, зразумелай для дзяцей мовай. Без маралізатарства, на прыкладах з жыцця насельнікаў казачнага лесу яны дапамогуць замацаваць веды аб правілах супрацьпажарнай бяспекі, здаровага ладу жыцця і нагадаюць аб каштоўнасці кнігі і важнасці працэсу чытання.

  Працягваем У дадатковай укладцы “У дапамогу намесніку дырэктара” гутарка ідзе аб павышэнні матывацыі вучняў праз выкарыстанне праблемнага навучання і сакрэтах падрыхтоўкі пераможцаў алімпіяд па матэматыцы.

  Працягваем На каляровай укладцы прапануюцца прадметныя малюнкі да факультатыўных заняткаў “Вытокі роднай мовы” ў 2 класе па тэмах “На агародзе” і “У кветніку”.

  Працягваем На дыску змяшчаюцца дыдактычныя матэрыялы ў выглядзе картак для вучняў, а ў рубрыцы “Педагагічная скарбонка” прапануюцца ўрокі: матэматыка ў 1 класе (“Лік 11”), “Чалавек і свет” у 2 класе (“Грыбы”), рускае літаратурнае чытанне ў 3 класе (“А. Барто. Мальчик-наоборот”).

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА