Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Издательство Пачатковая школа
Учредитель - Министерство образования РБ
march,30 2017 thursday
Главная - Методические журналы "Пачатковая школа" - "БЕЛАРУСКI ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС"

"БЕЛАРУСКI ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС" № 1'17

№1
Содержание/Summary
Содержание/Summary

Паважаныя чытачы! Дарагія сябры!

   Пазнаёмім вас са сту­дзеньс­кім нумарам часопіса. Ад­кры­вае яго артыкул Алега Дзяр­но­віча "Крэўскі замак і ста­ра­жытнае Крэва: пра­бле­мы датавання і куль­тур­ныя асаблівасці". Аўтар на аснове вынікаў археалагічных рас­ко­пак, што праводзіліся на тэ­ры­то­рыі Крэўскага замка і Крэўскага гарадзішча удак­лад­няе не­ка­то­рыя ста­рон­кі гіс­то­рыі зам­ка і мястэчка.

  Археалагічную тэматыку працягвае публікацыя Мі­ка­лая Плавінскага і Марыі Сцяпанавай "Новы тып жаночага пахавальнага галаўнога ўбору насельніцтва Верхняга Павілля эпохі Сярэднявечча". На аснове вынікаў археалагічных раскопак і аналізу матэрыялаў аўтары рэканструявалі жаночы пахавальны галаўны ўбор, галоўнай асаблівасцю якога было выкарыстанне вялікай колькасці шкляных пацерак.

   Далей друкуецца артыкул Тадэвуша Навагродскага "Традыцыі харчавання бе­ла­русаў", у якім раскрываюцца асноўныя аспекты вывучэння традыцый харчавання беларусаў, звяртаецца ўвага на пэўныя іх элементы, разглядаецца перспектыва іх захавання і выкарыстання.

   У сваім матэрыяле "Права, свабоды для развіцця, росквіту, аздобы і багацця го­ра­даі мяшчан. Прывілей на магдэбургскае права Міхалава (Сіроціна) 1767 г." Аляксандр Доўнар знаёміць з цікавым дакументам — прывілеем на магдэбургскае права мястэчку Міхалаў, выдадзеным у 1767 г.

   Завяршае навуковы блок часопіса рэцэнзія Валянціна Голубева "З жыцця на­сель­ніцт­ва Валыні ў XVI — першай палове XVII ст." на манаграфію ўкраінскай даследчыцы І.А.Варанчук "Насельніцтва Валыні ў XVI — першай палове XVIІ ст.:сям’я, хатняя гаспадарка, дэмаграфічныя фактары". Адзначаецца цікавая тэматыка і навізна даследавання.

   Метадычны блок часопіса адкрывае артыкул Віктара Жука "Формирова­ние учебной мо­ти­ва­ции на уроках истории". Аўтар прыводзіць прыклады выкарыстання розных метадычных прыёмаў і формаў арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці на ўроках гісторыі.

   Вольга Краўчанка ў матэрыяле "Тематические картографические задания по ис­то­рии Беларуси" прапаноўвае розныя варыянты картасхемаў і заданняў да іх для сёмага класа.

  Далей друкуецца дзве метадычныя распрацоўкі ўрокаў: Надзеі Някрэвіч "БССР ­у ­га­ды новай эканамічнай палітыкі" (гісторыя Беларусі, Х клас), а таксама Марыі Дударавай і Таццяны Фаміной "Адлюстраванне грамадска-палітычнага жыцця БССР у другой палове 1950-х — першай палове 1960-х гг. праз маральна-этычную праблематыку рамана Івана Шамякіна"Сэрца на далоні" (інтэграваны ўрок па гісторыі Беларусі і беларускай літаратуры, ХІ клас).

   Разнастайныя віды краязнаўчых заданняў прапаноўвае ў сваім матэрыяле "История Могилева сквозь призму веков"Галіна Бяляева.

   Завяршае метадычны блок часопіса публікацыя сцэнарыя пазакласна-выхаваўчага ме­ра­прыемства для вучняў VII—IX класаў "Літаратурна-гістарычная гасцёўня "Я кожную хвіліну беларус" Святланы Кавалевіч.

Библиотека детских журналов
Белорусский интернет-портал о домашних животных
Детский правовой сайт
Ахова птушак Бацькаўшчыны
Большой театр оперы и балета
Разработка сайта: БЕЛТА